วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2551

นาจอก....หมู่บ้านประวัติศาสตร์

บ้านนาจอก เป็นหมู่บ้านอยู่ในเขต ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีจำนวน 129 หลังคาเรือน ประชากร 734 คน ในอดีตในช่วงสงครามอินโดจีน ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ร่วมอุดมการณ์ ได้เดินทางเข้ามาเพื่อหาลู่ทางกอบกู้เอกราช อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในช่วงปี พ. ศ 2466 - 2474 โดยพำนักอยู่ ณ บ้านนาจอก ท่านได้สร้างบ้านพักและเครื่องใช้ใม้สอย ปัจจุบันยังเหลือบางส่วนเป็นหลักฐาน

...........บ้านของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เป็นบ้านชั้นเดียว บริเวณหน้าบ้านมีต้นมะพร้าว บริเวณโดยรอบได้ปลูกต้นหมากและต้นไม้ไผ่เป็นอาณาเขต ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังคงรักษาสภาพเดิม แต่บ้านพักอาศัยได้ทรุดโทรมและถูกรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว ( อยู่บริเวณบ้านนายเตียว เหงี่ยนวัน เลขที่ 48 บ้านนาจอก หมู่ที่ 5 )การมาพักอยู่บ้านนาจอกเป็นเวลา 7 ปี ของท่าน เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อประสานงานวางแผนและเคลื่อนไหวในการต่อสู้ เพื่อปลดปล่อยชาติ ซึ่งถือ ได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญยิ่ง เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งผลให้การกู้ชาติประสบผลสำเร็จ

...........ด้วยความสำคัญของพื้นที่บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม ถือเป็นคุณูปการสำคัญในการกอบกู้อิสรภาพให้แก่ประเทศเวียตนาม น่าจะดำเนินการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสัมพันธ์ภาพอันดี ของประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม อันจะนำมาซึ่งความวัฒนาถาวรสืบไป จังหวัดนครพนม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านนาจอก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและมิตรภาพไทย - เวียตนาม เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ไทยประชาชนเวียตนาม ให้เป็นด้วยความยั่งยืน และจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว ให้เกิดขึ้นแก่ท้องถิ่น และในระดับประเทศ

...........ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนครพนม ได้มีการดำริให้จังหวัดนครพนม และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาบ้านนาจอก เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการพัฒนารายได้ให้แก่ท้องถิ่น และระดับประเทศ
ตั้งแต่ปี พ . ศ 2542 เป็นต้นมาได้มีการติดต่อประสานงานระหว่างการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศเวียตนามอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ได้แจ้งความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเวียตนามว่า รัฐบาลเวีนตนามยินดีสนับสนุนแนวความคิดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะร่วมกับจังหวัดนครพนม ดำเนินการโครงการพัฒนาบ้านนาจอก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและมิตรภาพ ไทย - เวียตนาม ทางรัฐบาลเวียตนามได้กำหนดให้พิพิธภัณฑ์อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ กระทรวงวัฒธรรมและข่าวสารเวียตนามเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับฝ่ายไทย กระทรวงการต่างประเทศเวียตนามได้แจ้งเป็นการภายในว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมูลนิธิ Foudation For Reseatch and Development Network ( FRDN ) ได้มีการประสานงานเพื่อร่วมดำเนินการ

...........วันที่ 15 ธันวาคม 2542 ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ( Memorandum of Understanding : MOU ) ระหว่างห่อการค้าจังหวัดนครพนม ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม และพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ( Museum Of Ho Chi Minh : MHOM ) ของเวียตนาม โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อเครือข่ายของการวิจัยและพัฒนา ( Fand for Research and Developmen Network ) ซึ่งข้อตกลงจะดำเนินการร่วมกันคือ1. ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าและรวบรวมสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติและเรื่องราวที่สำคัญของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ทั้งในประเทศไทย และประเทศเวียตนาม ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องราว ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ในช่วงที่พำนักอยู่ที่บ้านนาจอก2. การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและผู้ชำนาญระหว่างกัน3. แลกเปลี่ยนการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวขัอง4. ประสานงานในการจัดประชุมทางวิชาการ ฯลฯ

...........วันที่ 23 พฤษภาคม 2544 เอกอัคราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงฮานอย ได้เข้าพบรือกับนายเหงียน วันติณ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนาธรรม และข่าวสารเวียตนาม และผู้ชำนาญการพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่กระทรวงวัฒนาธรรมและข่าวสารเวียตนาม ซึ่งได้รับแจ้งว่าพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ มีการรวบรวมเอกสารสำคัญ ภาพถ่าย เครื่องใช้สอย หลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เพื่อมอบให้ฝ่ายไทยไว้จัดแสดง และขอให้ฝ่ายไทยได้แจ้งรายละเอียดเนื้อที่แผนผัง และการจัดสถานที่ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไปเพื่อทราบ
...........ต้นปี 2545 จังหวัดนครพนม ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมชาวไทยเชื้อสายเวียตนาม ได้จัดโครงการปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้านนาจอก โดยจัดสร้างบ้านพักจำลองของอดีตประธานาธบดีโฮจิมินห์ และองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งได้รวบรวมงบประมาณจัดตั้งกองทุนนำไปดำเนินการจำนวน 219,912 บาท
ในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีบุคคลสำคัญ ที่ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์หลายคณะ ที่สำคัญ ได้เดินทางมาเยือนบ้านนาจอก ชมบริเวณที่เคยเป็นที่พักอาศัยของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ได้แก่
( 1 ) นายมุย ซวนยิค ผู้ว่าการท่องเที่ยว แห่งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2541
( 2 ) ฯพณฯ เหงี่ยน คินมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2542
( 3 ) นายเล มินเฮือง อธิบดีกรมตำรวจ ประเทศสาธารณสังคมนิยมเวียตนาม ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2542
( 4 ) ฯพณฯ ท่านฟาน วัน ขาย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2543 รัฐบาลไทยได้เชิญ ฯพณฯ ท่านฟาน วัน ขาย นายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณสังคมนิยมเวียตนาม มาเยือนประเทศไทย และได้ให้เกียรติแก่จังหวัดนครพนมเดินทางมาเยือนพื้นที่โครงการ ถือเป็นการให้ความสำคัญกับการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศสาธารณสังคมนิยมเวียตนาม

ไม่มีความคิดเห็น: